Algemene Voorwaarden

 1. Ik ben verplicht mij te houden aan mijn beroepsgeheim.

 2. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en uw kind in gevaar brengen, dan zal ik als kindercoach dit kenbaar maken aan derden(bijvoorbeeld familie, school, bureau Jeugdzorg). Dit wordt eerst uitdrukkelijk met u besproken.

 3. Er kan u gevraagd worden om toestemming te verlenen, indien nodig, om de gegevens aan uw huisarts te overleggen.

 4. Ik ben verplicht mij te houden aan de meldcode kindermishandeling en aan de meldcode huiselijk geweld.

 5. In de hoedanigheid van kindercoach heb ik geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot eigen verantwoordelijkheid.

 6. Gereserveerde tijd voor een sessie welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt u in rekening gebracht.

 7. Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met mij, zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.

 8. De ouder/verzorger dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn.

 9. Aan het einde van de coachsessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om een korte (niet inhoudelijke) terugkoppeling en de eventuele thuisopdrachten te bespreken.

 10. Na een aantal sessies  volgt het voortgangsgesprek met de ouder (s), waarin we de voortgang van het traject bespreken, of er volgt een evaluatiegesprek.

 11. (Ik werk met een overeenkomst die ik met u afsluit, voordat wij een traject ingaan. Ik vraag u deze te ondertekenen).

 12. Aansprakelijkheid: in de hoedanigheid van kindercoach ben ik niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolg van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van het kind.

 13. Ten aanzien van de begeleiding van kinderen t/m 16 jaar ben ik gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing , beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Als kindercoach kan ik hier niet verantwoordelijke voor worden gehouden.

 14. Betalingsvoorwaarden: Voor de betaling ontvangt u van mij een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf over te maken naar de rekening van mijn kindercoachpraktijk. In uitzonderlijke gevallen is er een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Informeer hiernaar voorafgaand aan het traject. Wanneer er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuur ik een betalingsherinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van de kindercoachpraktijk ben ik genoodzaakt de vorderingen die ik op u heb, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen conform de wet volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand ben ik als kindercoach gerechtigd verdere behandelingen op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. 

© 2018 de Verbinding Haelen

Petra Jacobs | Kraaiakkerweg 40 | 6081 EM Haelen | KvK: 70128391  

cat_collectief_schild_2019_afdruk.jpg